Echtscheiding

Scheiden zonder lijden?
In Nederland vinden tussen de 35.000 en 37.000 echtscheidingen per jaar plaats. Uitgaande van 50 werkweken per jaar betekent dat er wekelijks zo’n 750 huwelijken worden ontbonden. Eén op de 3 huwelijken eindigt dan ook in een scheiding en één op de 6 echtscheidingen verloopt problematisch. Welke rol kunnen wij als echtscheidingsbemiddelaar hierin voor u betekenen?

Een scheiding heeft vaak grote impact op uw leven. Behalve dat u uw levenspartner en halve kennissenkring kwijtraakt, zult u ook in emotioneel en in financieel opzicht uw zaken weer op orde moeten krijgen. Een echtscheiding brengt allerlei financiële en fiscale vraagstukken met zich mee, zoals: “Wie blijft er in de huidige woning wonen en wat gebeurt er met de hypotheek en de renteaftrek? Hoeveel bedraagt de alimentatie en hoe zit het met de opgebouwde pensioenaanspraken? Ongetwijfeld zult u op dat vlak nog veel meer vragen hebben. Juist dan is het belangrijk u door professionals goed te laten adviseren over uw mogelijkheden.

Als u met uw partner “on speaking terms” bent dan is een scheiding nog steeds vervelend, maar zal een echtscheidingsconvenant (hierin worden afspraken vastgelegd inzake de alimentatie, verzorging kinderen, verdeling van de bezittingen en schulden etc.) vrij vlot afgewikkeld kunnen worden. Als partijen op minder goede voet staan – en helaas is dat vaak de praktijk - wordt het een ander verhaal.

In zo’n situatie spelen de emoties vaak hoog op, waardoor u mogelijk onvoldoende in staat bent uw belangen op een zakelijke en efficiënte wijze af te wikkelen. Als financieel planner vervullen wij hierin voor u een onafhankelijke en onpartijdige rol, waarbij wij rekening houden met de financiële en fiscale gevolgen van bepaalde beslissingen en voor een adequate en vlotte afwikkeling van zaken zorgen, die voor beide partijen bevredigend is. U kunt zich dan concentreren op zaken, die u op dat moment belangrijk vindt en uw primaire aandacht behoeven (zoals het vinden van andere huisvesting, creëren van een stabiele omgeving voor uw kinderen).

Daarnaast krijgt u vaak met allerlei adviseurs te maken, die los van elkaar ieder hun eigen advies uitbrengen: een adviseur voor de hypotheek, een verzekeringsman, een adviseur voor de beleggingen, een makelaar etc. Wij kunnen ons voorstellen dat u juist onder deze omstandigheden behoefte heeft aan één contactpersoon, die alle zaken op elkaar afstemt en voor u regelt. Wij adviseren niet alleen, maar begeleiden en coördineren tevens de uitvoering van het advies, hetgeen u een hoop kostbare tijd bespaart.

  • deskundig allen zijn gecertificeerde planners (FFP);
  • ervaring waardoor vooraf een inschatting van het aantal uren
  • kwaliteit en tijdsbesparing advies, uitvoering en coördinatie zijn in één hand;
  • 1 loket één contactpersoon in het hele traject;
  • onafhankelijk wij worden uitsluitend betaald door de klant en ontvangen op geen enkele wijze inkomsten van derden (banken, verzekeraars of andere partijen);
  • klant centraal het belang van u als klant staat voorop;
  • transparant u krijgt van ons een specificatie van de werkzaamheden.

Aspecten die onder meer aan de orde komen zijn:
Kinderalimentatie en partneralimentatie
Hiervoor gelden wettelijke regels. U kunt echter ook in onderling overleg hierover afspraken maken. De rechter zal uiteindelijk beoordelen en bij vonnis bepalen of deze afspraken in overeenstemming zijn met ieders belangen. Een gedegen inventarisatie/analyse van de inkomsten en uitgaven, rekeninghoudend met de fiscale regelgeving daaromtrent is derhalve van groot belang bij de alimentatieberekening. En uiteraard speelt ook de toekomstige woning van één van beiden partners hierbij een rol. Aan de hand van budgetberekeningen en belastingberekeningen geven wij inzicht in het huidig en toekomstig netto besteedbaar inkomen.
Alimentatie
U kunt in plaats van een periodieke alimentatie ervoor kiezen om de alimentatie in één keer af te (laten) kopen. Hiertoe zijn verschillende mogelijkheden, zoals afkoop alimentatie in verband met een overbedeling in geld of goederen of afkoop door middel van het afstorten van een koopsom naar een verzekeraar etc. Welke mogelijkheid het beste bij u past, is uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke en financiële situatie. U dient zich terdege bewust te zijn van de gevolgen (voor de inkomstenbelasting en bijstand), die een bepaalde beslissing met zich meebrengt.

Omgangsregeling kinderen (co-ouderschap) en wettelijke regelingen Voor wie de kinderen toegewezen krijgt bestaat géén vaste regel. Wanneer de partners gezamenlijk een regeling aan de rechter voorstellen, bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant, dan zal de rechter die regeling doorgaans in de beslissing overnemen. Een dergelijk verzoek wordt slechts afgewezen als er gegronde redenen zijn dat de belangen van het kind zouden worden geschaad. Als men het niet eens is over het gezamenlijk gezag, dan zal de rechter een van de ouders met het gezag belasten. Dit zal doorgaans de ouder zijn, die de dagelijkse zorg voor het kind heeft, in de meeste gevallen zal dit de vrouw zijn. Het kind en de andere ouder hebben recht op omgang met elkaar wat in het convenant als omgangsregeling zal worden vastgelegd.
Wet verevening pensioenen
Met ingang van 1 mei 1995 is een wettelijke regeling van kracht met betrekking tot het verevenen van pensioenrechten bij echtscheiding. Deze wet houdt in, dat de ex-partner recht krijgt op 50 % van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen. Het bijzonder nabestaandenpensioen (bijzonder, omdat het hier een nabestaandenpensioen uit een eerder huwelijk betreft) vloeit niet voort uit de Wet pensioenverevening bij scheiding maar uit artikel 8a van de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Partners mogen hiervan afwijken bij huwelijkse voorwaarden of bij echtscheidingsconvenant. Dit kan bijvoorbeeld inhouden een andere verdeling van het ouderdomspensioen of eventueel een conversie naar een eigen pensioenrecht van de ex-partner. Binnen 2 jaar na de echtscheiding dient het verzoek tot pensioenverevening door één van de echtgenoten bij de pensioenuitvoerder te worden ingediend (hiermee behoudt de ex-partner een vordering op het pensioenfonds in plaats van op de werknemer).
Sociale Zekerheid
U dient zich bewust te zijn van de inkomensrisico’s. Door echtscheiding komen deze risico’s in een ander perspectief te staan. Op welke sociale voorzieningen kunt u terugvallen, wanneer u onverhoeds ziek of arbeidsongeschikt raakt, uw baan verliest etc? Daarbij gaat het erom een juiste balans te vinden tussen de inkomensrisico’s die u loopt en de voorzieningen die u daarvoor wenst te treffen. Zaken als het op de juiste wijze benutten van heffingskortingen, recht op kinderbijslag, huursubsidie, bijdragen in de schoolkosten mogen in uw budgettering niet ontbreken.
Verrekenbedingen
In het samenlevingscontract, de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunnen allerlei bedingen zijn opgenomen. Denk daarbij aan een periodiek verrekenbeding of finaal verrekenbeding bij overlijden en/of echtscheiding.
Het periodiek verrekenbeding behoeft daarbij bijzondere aandacht.
Bij scheiding kan immers verrekening plaats vinden van hetgeen uit inkomen bespaard is, de vermogenstoename, die daarvan het gevolg is, de vruchten uit dit vermogen alsook de waardevermeerdering van aanmerkelijk belang aandelen (die het gevolg is van niet uitgekeerde winst vanuit uw BV). In welke mate er verrekend zal worden is afhankelijk van hoe expliciet dit in de huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden is omschreven.
Eigen woning
Bij echtscheiding gelden er afwijkende regels in verband met de renteaftrek. Met het oog op de toekomstige renteaftrek (met ingang van 2001 beperkt tot maximaal 30 jaar) is het van belang vast te stellen wie in het verleden de renteaftrek heeft genoten. Afhankelijk van wat er overeengekomen wordt tussen partijen kan bij de één de betaalde rente kwalificeren als persoongebonden aftrek zijnde aftrekbare alimentatie en bij de ander het eigenwoningforfait kwalificeren als ontvangen alimentatie. Daarbij dient men de gevolgen van de bijleenregeling niet uit het oog te verliezen.
Voorlopige teruggaaf eigen woning en inkomstenbelasting
Hoe aftrekposten in de aangiftes worden verwerkt is mede afhankelijk van het feit of u wel of niet als fiscaal partner wordt aangemerkt. De fiscale aangiftes kunnen wij in dit traject naadloos laten aansluiten op de eerder uitgebrachte adviezen.
Kapitaal en lijfrentepolissen
Vaak heeft u in de loop der tijd allerlei polissen afgesloten. Welk fiscaal regime van toepassing is op de polissen, is afhankelijk van het tijdstip waarop deze zijn afgesloten. Aangezien elk fiscaal regime specifieke voorwaarden kent en tot andere gevolgen kan leiden, luistert het zeer nauw wat u met de polissen van plan bent. Als u de polis wilt afkopen, kan dit gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting. Als u bepaalde polissen aan elkaar wilt toedelen zult u rekening moeten houden met het successie- en schenkingsrecht. Daarnaast is het belangrijk, dat de splitsing van polissen verzekeringstechnisch correct wordt uitgevoerd. Denk daarbij aan wijziging van de verzekeringnemer, begunstiging etc.
Onderneming
Heel veel ondernemers realiseren zich niet, dat wanneer zij scheiden en zij in gemeenschap van goederen gehuwd zijn, feitelijk hun onderneming staken. Het ondernemingsvermogen behoort immers ook tot het gemeenschappelijk vermogen. Scheiden heeft tot gevolg, dat de onderneming voor de helft wordt gestaakt, waardoor er afgerekend zal moeten worden over de stakingswinst. Bij een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap is deze stakingswinst belast voor de inkomstenbelasting. Bij een besloten vennootschap behoren de aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen en vindt er een fictieve vervreemding plaats, waardoor er fiscaal afgerekend zal moet worden over de meerwaarde van deze aandelen. De wet biedt mogelijkheden om deze belastingheffing uit te stellen.
Werkwijze
Afhankelijk van uw situatie kunnen wij door beide partijen danwel door één van de partijen worden ingeschakeld. Het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend en bedoeld ter kennismaking en om uw wensen en behoeften te inventariseren en analyseren. Als u na dit gesprek ervan overtuigd bent, dat u uw belangen door ons wilt laten behartigen, dan spreken wij met u een vervolgtraject af. Niet onbelangrijk zijn de kosten van dit vervolgtraject. Door onze kennis en ervaring, kunnen wij vooraf een goede inschatting geven van het aantal uren dat wij nodig hebben. Bij onze declaratie voegen wij bovendien altijd een specificatie van de werkzaamheden, die wij voor u verricht hebben. Onze keuze om op basis van uurtarief te werken is een bewuste keuze, omdat alleen dan een advies ook echt onafhankelijk en in uw belang is.

Wij zorgen ervoor dat de financiële afspraken worden vastgelegd en met de benodigde stukken naar een advocaat van uw keuze gaan. Deze advocaat zal vervolgens het juridische gedeelte afhandelen. Daarbij heeft u de mogelijkheid ook de uitvoering van het convenant door ons te laten verzorgen.