Aspecten, die onder meer aan de orde komen

Partneralimentatie en kinderalimentatie Afkoop van partneralimentatie Omgangsregeling kinderen Pensioenverevening bij scheiding Sociale zekerheid en fiscale regelingen inkomstenbelastig Verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden/samenleefcontract Eigen woning (rente-aftrek/ bijleenregeling) Inkomstenbelasting en voorlopige teruggaaf eigen woning tijdens scheiding Kapitaal- en lijfrentepolissen en de verschillende fiscale regimes Uw onderneming bij scheiding


Kinderalimentatie en partneralimentatie
Hiervoor gelden wettelijke regels. U kunt echter ook in onderling overleg hierover afspraken maken. De rechter zal uiteindelijk beoordelen en bij vonnis bepalen of deze afspraken in overeenstemming zijn met ieders belangen. Een gedegen inventarisatie/analyse van de inkomsten en uitgaven, rekeninghoudend met de fiscale regelgeving daaromtrent is derhalve van groot belang bij de alimentieberekening. En uiteraard speelt ook de toekomstige woning van één van beiden partners hierbij een rol. Aan de hand van budgetberekeningen en belastingberekeningen geven wij inzicht in het huidig en toekomstig netto besteedbaar inkomen.
Alimentatie
U kunt in plaats van een periodieke alimentatie ervoor kiezen om de alimentatie in één keer af te (laten) kopen.Hiertoe zijn verschillende mogelijkheden, zoals afkoop alimentatie in verband met een overbedeling in geld of goederen of afkoop door middel van het afstorten van een koopsom naar een verzekeraar etc. Welke mogelijkheid het beste bij u past, is uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke en financiële situatie. U dient zich terdege bewust te zijn van de gevolgen (voor de inkomstenbelasting en bijstand), die een bepaalde beslissing met zich meebrengt.
Omgangsregeling kinderen (co-ouderschap) en wettelijke regelingen
Voor wie de kinderen toegewezen krijgt bestaat géén vaste regel. Wanneer de partners gezamenlijk een regeling aan de rechter voorstellen, bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant, dan zal de rechter die regeling doorgaans in de beslissing overnemen. Een dergelijk verzoek wordt slechts afgewezen als er gegronde redenen zijn dat de belangen van het kind zouden worden geschaad. Als men het niet eens is over het gezamenlijk gezag, dan zal de rechter een van de ouders met het gezag belasten. Dit zal doorgaans de ouder zijn, die de dagelijkse zorg voor het kind heeft, in de meeste gevallen zal dit de vrouw zijn. Het kind en de andere ouder hebben recht op omgang met elkaar wat in het convenant als omgangsregeling zal worden vastgelegd.
Wet verevening pensioenen
Met ingang van 1 mei 1995 is een wettelijke regeling van kracht met betrekking tot het verevenen van pensioenrechten bij echtscheiding. Deze wet houdt in, dat de ex-partner recht krijgt op 50 % van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen. Het bijzonder nabestaandenpensioen (bijzonder, omdat het hier een nabestaandenpensioen uit een eerder huwelijk betreft) vloeit niet voort uit de Wet pensioenverevening bij scheiding maar uit artikel 8a van de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Partners mogen hiervan afwijken bij huwelijkse voorwaarden of bij echtscheidingsconvenant. Dit kan bijvoorbeeld inhouden een andere verdeling van het ouderdomspensioen of eventueel een conversie naar een eigen pensioenrecht van de ex-partner. Binnen 2 jaar na de echtscheiding dient het verzoek tot pensioenverevening door één van de echtgenoten bij de pensioenuitvoerder te worden ingediend (hiermee behoudt de ex-partner een vordering op het pensioenfonds in plaats van op de werknemer)
Sociale Zekerheid
U dient zich bewust te zijn van de inkomensrisico’s. Door echtscheiding komen deze risico’s in een ander perspectief te staan. Op welke sociale voorzieningen kunt u terugvallen, wanneer u onverhoeds ziek of arbeidsongeschikt raakt, uw baan verliest etc? Daarbij gaat het erom een juiste balans te vinden tussen de inkomensrisico’s die u loopt en de voorzieningen die u daarvoor wenst te treffen. Zaken als het op de juiste wijze benutten van heffingskortingen, recht op kinderbijsla g, huursubsidie, bijdragen in de schoolkosten mogen in uw budgettering niet ontbreken.
Verrekenbedingen
In het samenlevingscontract, de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunnen allerlei bedingen zijn opgenomen. Denk daarbij aan een periodiek verrekenbeding of finaal verrekenbeding bij overlijden en/of echtscheiding.

Het periodiek verrekenbeding behoeft daarbij bijzondere aandacht.

Bij scheiding kan immers verrekening plaats vinden van hetgeen uit inkomen bespaard is, de vermogenstoename, die daarvan het gevolg is, de vruchten uit dit vermogen alsook de waardevermeerdering van aanmerkelijk belang aandelen (die het gevolg is van niet uitgekeerde winst vanuit uw bv). In welke mate er verrekend zal worden is afhankelijk van hoe expliciet dit in de huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden is omschreven.
Eigen woning
Bij echtscheiding gelden er afwijkende regels in verband met de renteaftrek. Met het oog op de toekomstige renteaftrek (met ingang van 2001 beperkt tot maximaal 30 jaar) is het van belang vast te stellen wie in het verleden de renteaftrek heeft genoten. Afhankelijk van wat er overeengekomen wordt tussen partijen kan bij de één de betaalde rente kwalificeren als persoongebonden aftrek zijnde aftrekbare alimentatie en bij de ander het eigenwoningforfait kwalificeren als ontvangen alimentatie. Daarbij dient men de gevolgen van de bijleenregeling niet uit het oog te verliezen.
Voorlopige teruggaaf eigen woning en inkomstenbelasting
Hoe aftrekposten in de aangiftes worden verwerkt is mede afhankelijk van het feit of u wel of niet als fiscaal partner wordt aangemerkt. De fiscale aangiftes kunnen wij in dit traject naadloos laten aansluiten op de eerder uitgebrachte adviezen.
Kapitaal en lijfrentepolissen
Vaak heeft u in de loop der tijd allerlei polissen afgesloten. Welk fiscaal regime van toepassing is op de polissen, is afhankelijk van het tijdstip waarop deze zijn afgesloten. Aangezien elk fiscaal regime specifieke voorwaarden kent en tot andere gevolgen kan leiden, luistert het zeer nauw wat u met de polissen van plan bent. Als u de polis wilt afkopen, kan dit gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting. Als u bepaalde polissen aan elkaar wilt toedelen zult u rekening moeten houden met het successie- en schenkingsrecht. Daarnaast is het belangrijk, dat de splitsing van polissen verzekeringstechnisch correct wordt uitgevoerd. Denk daarbij aan wijziging van de verzekeringnemer, begunstiging etc.
Onderneming
Heel veel ondernemers realiseren zich niet, dat wanneer zij scheiden en zij in gemeenschap van goederen gehuwd zijn, feitelijk hun onderneming staken. Het ondernemingsvermogen behoort immers ook tot het gemeenschappelijk vermogen. Scheiden heeft tot gevolg, dat de onderneming voor de helft wordt gestaakt, waardoor er afgerekend zal moeten worden over de stakingswinst. Bij een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap is deze stakingswinst belast voor de inkomstenbelasting. Bij een besloten vennootschap behoren de aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen en vindt er een fictieve vervreemding plaats, waardoor er fiscaal afgerekend zal moet worden over de meerwaarde van deze aandelen. De wet biedt mogelijkheden om deze belastingheffing uit te stellen.